Het Geheim van het Christelijk leven

 

Waardoor ik anders ben gaan denken.

 

In de kerken missen veel gelovigen de vreugde, moed en bezieling waar de Bijbel van spreekt en waardoor je overwinnaar bent ook in de moeiten van dit leven. Dit is een vreemd verschijnsel.  M'n werk als pastor dwong me hierover na te denken. Al zoekend kwam ik tot het inzicht dat er iets scheef zit in de geloofsleer.

Eerste ontdekking. In de reformatorische leer ligt het hoofdaccent op zonde en vergeving. De heiliging van het leven is niet beslissend voor ons behoud. Maar in de Bijbel is dit anders!!

De leer van de gereformeerde belijdenissen over de verlossing is als een tweetrapsraket:

  1. Eerst is er de rechtvaardiging. Jezus droeg plaatsvervangend ónze schuld en straf voor onze zonden op Golgotha en voldeed ónze plicht tot gehoorzaamheid aan God. Die verdiensten van Hem worden jou toegerekend als je gelooft dat jij een zondaar bent en Hij dit alles voor jou in de plaats deed. Slechts door dit te erkennen/geloven ontvang je vergeving van zonden en ben je rechtvaardig voor God en erfgenaam van het eeuwige leven (zo staat in Zondag 7 en 23 van de Catechismus). Als je gelooft word je voor God rechtvaardig 'verklaard' ook al blijf je een zondaar. Dit wordt meestal de verzoening genoemd.
  2. Daarna komt de heiliging in beeld. Want nu komt Gods Geest in ons wonen. Hoewel de Geest je verandert, zodat je het goede begint te doen, blijft het gebrekkig en blijven we nog altijd zondaars. Gelukkig is er steeds weer vergeving dankzij Jezus' offer! Hierdoor wordt ook bij de heiliging de aandacht steeds weer getrokken naar de rechtvaardiging. Zo 'werkt' de gereformeerde leer. Het nieuwe leven kan nooit goed doorbreken. Het geloof in ons zondig zijn en tekortschieten blijft hoofdzaak!

Het verbaasde me steeds meer, dat Jezus zelden of nooit sprak over plaatsvervangende betaling van schuld of straf. In de evangelien spreekt Hij altijd over wat echt leven voor God is. Jezus gaat er zondermeer van uit, dat je als mens van God kracht krijgt om te leven zoals God vraagt. Ook de apostelen benadrukken dit en maken met concrete opdrachten duidelijk wat heilig leven is. Zo leven kan - dankzij de hulp van Gods Geest! Alleen wie zó leeft hoort bij God (lees bv Mat 12:50). 
Hierdoor verschoof in mijn verkondiging het accent en werd de bovengenoemde rechtvaardiging 'slechts' een opstap. Het gaat in het geloof immers om het nieuwe leven!

Tweede ontdekking. Het werd me al studerend duidelijk, dat het onze hemelse Vader helemaal niet om schuld- en strafbetaling gaat. Want wat zou daar de winst van kunnen zijn? God wil vanaf Genesis 1 duidelijk altijd het hárt van mensen (hartelijke liefde), dat ze Hem vertrouwen (= geloven), dat mensen zich durven over te geven aan Zijn leiding. Dán is er verzoening, eenheid. Als dát er weer is, is kwijtschelding van oude schulden geen enkel probleem bij onze rijke God. Dat vertelt de Bijbel van begin tot eind!

Hoe brengt Jezus redding door zijn bloed?
Johannes de Doper en Jezus verkondigden het beloofde koninkrijk van God (Mat 3:2; 4:17,23). Daar hoor je bij, als je je bekeert om echt te leven voor God. Daar sprak Jezus steeds over! En dat leefde Hij (mens geworden) voor: de 100%-hemelse liefde en trouw. Hij leefde als mens echt voor God, maar wordt op allerlei manier beproefd. Zelfs op Goede Vrijdag, op Golgotha, doorstaat Jezus de zwaarste angsten en beproevingen. Hij overwint alle verleidingen, die de vijanden van God konden bedenken. Jezus bezwijkt er niet voor en zondigt niet; zijn liefde en trouw zijn 100% hemels! Zo overwint Hij alle zondemachten. Hij bewees, dat Hij (als mens) waardig is Koning te worden van Gods koninkrijk. God laat Hem daarom opstaan en geeft Hem alle macht in hemel en op aarde. En Jezus mag nu iedereen die tot Hem komt helpen met zijn Geest (Hand 2:33): Hij stelt zijn kracht aan ons beschikbaar door in ons te komen wonen. Zo kunnen ook wij leren leven met diezelfde hemelse liefde en trouw (Joh 1:12).
Samen met Hem zijn we echt sterker dan Satan en alle verleidingen (1 Kor 10:13; 1 Joh 5:2-4). Door zijn bloed of levenskracht in ons kunnen wij nu leren leven als Hij, overeenkomstig de Bergrede. Alleen zo worden Joden en niet-Joden burgers van de hemel. We krijgen dat nieuwe hemelse en eeuwige leven in ons!
Jezus werd eerst één met ons, mens (Kerst). Nu maakt Hij ons één met Hem (sinds Pinksteren), eenswillend met God. Zo ontstaat werkelijk verzoening. Eenheid, eensgezindheid met God - waar Jezus om vroeg in Joh 17:20-23.

Het grote probleem opgelost.
Kwijtschelding van schuld en straf is nooit het probleem voor God geweest. Het grote probleem was en is: hoe komt het zover, dat zondige, egocentrische mensen, weer theocentrisch gaan denken en weer zó trouw en liefdevol worden, dat ze voor eeuwig passen bij God en in zijn hemelse Koninkrijk?
De enige oplossing van dit wereldwijde probleem was en is: Gods Geest in harten van mensen. Dit waren mensen op aarde na eeuwen vrijwel helemaal vergeten. Daarom zond God tenslotte zijn Zoon om dit nog eens weer duidelijk te verkondigen en te laten zien. Namens God biedt de Gekruisigde iedereen (overduidelijk en opnieuw) aan: wil je dat Gods Geest in jou komt wonen? Mag Ik de hemelse 100%-liefde-en-trouw, die Ik bewees op Golgotha, ook in jouw hart en leven brengen? Wil jij nu - met mijn hulp - leren leven zoals Ik? Wil je ook jouw eigen vleselijke verlangens kruisigen door mijn kracht (net als Ik deed)? Dat alleen is de weg van verzoening met God en van toekomst! Ik, Jezus, maak dat mogelijk voor jou!
Die goddelijke kracht of genade aanpakken - dát is geloven. Dat leert ook het Avondmaal. Want met brood en wijn eet en drink je Jezus zelf symbolisch naar binnen. Éénsgezindheid met Hem is de Weg tot de Vader. Dan alleen is er echt verzoening.

In het boek 'Jezus in ons' laat ik zien hoe door de hele Bijbel heen deze manier van verzoening verkondigd wordt. De leer van de verzoening door voldoening wordt niet in de Bijbel geleerd, maar maakt de Bijbel tot een moeilijk boek en op veel plaatsen onbegrijpelijk.

De andere kijk op verzoening werkt enthousiasmerend en doet je de vreugde van het overwinningsleven meer vinden. Als Jezus in ons is, welke verleiding zal dan te groot zijn? (1 Cor 10:13).