Het Geheim van het Christelijk leven

 
PDF  | Afdrukken |

WAT IS HET GEHEIM VAN HET CHRISTENLEVEN?

In de vier evangeliën spreekt Jezus vrijwel altijd over het koninkrijk van God of over de levenstijl die daarbij hoort. Ook in 'Handelingen' gaat het meer om het nieuwe leven dan om vergeving van zonden en schuld. Het is daarom vreemd, dat veel christenen denken dat vergeving DE kern van Jezus' boodschap is.

Jezus kwam echt om mensen te bevrijden van zonden!
De naam 'Jezus' betekent: Bevrijder (van zonden, volgens Mat 1:21). Hij komt bewerken, dat we de zonden niet meer willen en niet meer doen! Hij bewijst zelf dat zo leven leven als mens mogelijk is en laat horen, dat Hij ons wil maken zoals Hij is. Hij zal gelovigen dopen met de Heilige Geest en stelt zo zijn hemelse kracht in ons beschikbaar. Daardoor kunnen wij een nieuw leven beginnen. Dat is wedergeboorte.

Wie dit gelooft en aanpakt, ontvangt van God uiteraard ook vergeving van al z'n 'oude zonden'. God vergeeft dan graag! Volgens Jezus ontstaat verzoening met God, als mensen zich bekeren en met zijn hulp echt eensgezind/eenswillend met Hem willen worden. Dat was in het Oude Testament ook al zo maar was onbekend geworden in die tijd. Dáárover sprak Jezus en die levensstijl leefde Hij voor tot het uiterste - en gelukkig: Hij belooft alle hulp die wij nodig hebben om ook echt zó te leven. Zo is Jezus werkelijk de Weg, de Waarheid en het Leven.

Alleen via bekering! Jezus zegt helder: alleen wie zich bekeert - wie Mij vertrouwt en Mij in alles wil gehoorzamen, ontvangt de Heilige Geest. Dan begint dat nieuwe leven en ga je al meer echt met en voor God leven: in alles op zijn wil gericht - als medewerker van God. Dat was en is Gods hoogste doel: liefdevolle samenwerking van Hem met mensen (als Schepper met zijn schepselen, zoals in Genesis 1:26). Mensen worden familie van God! (Matteüs 12:50).

Hoe ging het in de geschiedenis? In de geschiedenis van het Oude Testament liep het steeds op dit punt vast. Vóór de zondvloed al - daarna weer - ook met Israël, het uitverkoren volk. Er groeide geen hechte blijvende eenheid en samenwerking met God. Het koninkrijk van God bleek keer op keer op aarde geen echte realiteit te worden, want mensen bleven grotendeels steeds zo ontzettend koppig!

Het geheim van Jezus is de overwinning van zichzelf en de wereld.
Tenslotte zond God zijn Zoon. Naar Hem zullen ze toch wel luisteren? (Mat 21:37). Jezus, Gods Zoon, werd een mens zoals wij (kerst). Hij ondervond net als wij verleidingen, angsten, zorgen, enz. Maar Hij overwon die als mens door zijn vertrouwen op God (= geloof). Mensen worden zo vaak ontrouw aan God en medemensen door angst en bezorgdheid. Dat zijn de wortels waaruit zondige daden voortkomen. Jezus liet zich er niet door verleiden, maar overwon alle angst en bezorgdheid door geloof: 'liever  sterven dan ontrouw worden aan mijn Vader'. Hij bewees keer op keer zijn trouw en gehoorzaamheid. Zelfs de angstige dreiging van de marteldood aan het kruis overwon Hij door te vertrouwen op God. Hij kruisigde gedurende heel zijn leven alle innerlijke aandrang of zuigkracht om anders te doen dan God van Hem vroeg. 'Niet mijn wil, maar Gods wil'! Zo overwon Hij alle menselijke en lichamelijke neigingen om ontrouw aan God of liefdeloos naar mensen te zijn. Alle zuigkracht tot zonden overwon Hij als mens! In Getsemané en bij de letterlijke kruisiging kruisigde Hij innerlijk zijn eigen vlees, verloochende zichzelf - Hij wilde ook toen liever zijn aardse leven verliezen dan ontrouw zijn aan God! En Hij overwon!

Het geheim van het christelijk geloof is nu: ‘Díe Jezus in ons’.
Deze overwinnaar werd door God uit de dood geroepen (Pasen), want Hij had bewezen dat Hij Koning kon zijn van Gods Koninkrijk. Bij zijn hemelvaart ontving Hij als mens alle macht in hemel en op aarde. Dus ook om ons met de Heilige Geest te dopen. En daarna - sinds Pinksteren - doet Hij dat! Hij komt met zijn Geest wonen in de harten van allen die Hem vertrouwen. Zijn sterke liefde en trouw stelt Hij in ons beschikbaar, waardoor wij net zo trouw en liefdevol kunnen leren leven als Hij. Door dit te geloven leren wij ook iedere zondige neiging *die we herkennen) te kruisigen en zo alle verleidingen te overwinnen en trouw te blijven aan God. Dat maakt Jezus mogelijk. Helaas, veel christenen weten en geloven dat niet.

Door geloof leven is: zeker weten dat de kracht van God (nu via Jezus en zijn Geest) in ons beschikbaar is. Je gelooft, dat jij daardoor jezelf (jouw zondige neigingen) kunt kruisigen; dat je sterker bent dan alle angst voor de dood en sterker dan alle verleidingen. Ja, je bent sterker dan satan, de grootste verleider. Want de hemelse kracht, liefde en trouw waardoor Jezus trouw bleef in de grootste moeiten en pijn - is in ons! Dankzij Jezus in ons zijn de geboden van God en opdrachten van Jezus voor ons niet onmogelijk of te zwaar of te hoog (zie 1 Johannes 5:3,4). Het geheim van geloven is: Jezus is werkelijk in ons!

Een helder mysterie! Dit noemt de Bijbel het geopenbaarde mysterie van het geloof. In Kolossenzen 1:27 en 2:9,10 zegt de Bijbel: “Het mysterie dat vele eeuwen verborgen is geweest, is nu onthuld ... heerlijk ...: Christus is in u! Hij is uw hoop op goddelijke luister … en u bent één met Hem”.

Dit bewerkt werkelijk verzoening met God. Want de(zelfde) gezindheid of mentaliteit die ook in God is, komt nu in ons. Zo bouwt Jezus zijn koninkrijk met heel gewone mensen, zoals jij en ik. Van dit goddelijke Koninkrijk mag jij een burger zijn, als je vanuit dit geheim gaat leven. Door het geloof wordt dit de bovennatuurlijke realiteit - in dit leven reeds concrete en beleefbaar.
Je gaat echt lijken op Jezus. Dat ga je merken.

Een belofte van Jezus zelf:
"Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen” (Johannes 14:21,23).

Paulus ervoer dat als realiteit: "ik leef nu echt voor God. Christus leeft in mij. Dat bepaalt nu mijn leven hier op aarde” (Galaten 2:20). "In alles (allerlei vervelende noden) worden we overwinnaars" (Romeinen 8:37).

Mijn gebed voor jou.
Met woorden uit de Bijbel: “Moge God ... in jouw binnenste zijn kracht en sterkte schenken door zijn Geest, zodat - via jouw geloof - Christus werkelijk zal wonen in jouw hart, en je geworteld en gegrondvest blijft in de liefde” (Efeziërs 3:16,17). 

Wat moet je concreet doen?
Geef je nu en dagelijks over aan Jezus; aanvaard Hem als jouw Koning. Vraag Hem je te helpen geloven, dat Hij echt bij jou en in jou is om je te helpen. Hij is jouw goede Koning in álle omstandigheden. Luister naar Hem en lees de Bijbel en doe wat Hij je helder maakt. Dan zul je al wijzer worden en de vreugde van dit nieuwe leven al meer gaan ontdekken. Geloof, vertrouw Hem.
Alleen zo mogen we veel van Hem verwachten.
Mogen velen in Nederland dat gaan beleven. Dat is mijn gebed.

Uitnodiging. Wil je het geheim van dit leven dat Jezus geeft ook meer ontdekken en beleven? Heb je vragen waarop je hier geen antwoord vindt - neem dan contact op - ik zal graag met je meedenken en samen proberen we dan verder te komen. Want Jezus is ook voor jou de Weg, de Waarheid en het Leven.

Ton de Ruiter.